Köp biljett Vägfärja - Ekeröleden, Ekerö-Slagsta

Hantering av personuppgifter

Vid resa på Ekeröleden behandlar Trafikverket Färjerederiet personuppgifter i det digitala biljettsystemet. Trafikverket (org. nr. 202100-6297), inom vilket Färjerederiet utgör en resultatenhet (nedan "Trafikverket Färjerederiet"), är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas i det digitala biljettsystemet.

De personuppgifter som Trafikverket Färjerederiet ber dig tillhandahålla vid ett biljettköp är nödvändiga för att du ska kunna få resa på Ekeröleden med relevant fordon. Om du inte lämnar den information som Trafikverket Färjerederiet efterfrågar finns det en risk att du inte kommer ha möjlighet att köpa en giltig biljett för resan, vilket antingen innebär att du inte kan resa på Ekeröleden eller att du i det fall du väljer att köra ombord utan giltig biljett riskerar att fordonsägaren blir debiterad en tilläggsavgift.

1. Ändamål och laglig grund för behandlingen

Trafikverket Färjerederiet kan komma och kommer att använda den information, inklusive dina personuppgifter, som du tillhandahåller Trafikverket Färjerederiet för de ändamål och med den lagliga grund som anges nedan.

Ändamål (syfte med behandlingen) Laglig grund för behandlingen
Trafikverket Färjerederiet behandlar dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla, ta betalt för och validera biljetter Behandlingen är nödvändig för att uppfylla det avtal som du ingår med Färjerederiet genom att köpa biljett för att resa med färjan
Trafikverket Färjerederiet behandlar dina personuppgifter för att kunna uppfylla rättsliga skyldigheter som åligger Trafikverket Färjerederiet, såsom krav enligt författning eller myndighetsbeslut Behandlingen är nödvändig för att Trafikverket Färjerederiet ska kunna fullgöra rättsliga förpliktelser som åvilar Trafikverket Färjerederiet (t.ex. enligt bokföringslagen)
Trafikverket Färjerederiet behandlar dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla dig relevant fordons resesaldo via Trafikverket Färjerederiets SMS-tjänst om du så begär Behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning där följande intressen beaktas:
• Trafikverket Färjerederiets intresse av att till dig som kund kunna på ett enkelt, snabbt och mobilt sätt tillhandahålla dig information om relevant fordons resesaldo innan ombordkörning, och
• Trafikverket Färjerederiets intresse av att genom SMS-tjänsten kunna minska risken för att behöva utkräva tilläggsavgifter från sina kunder

2. Vilka behandlar dina personuppgifter?

Uppgifterna behandlas av Trafikverket Färjerederiet och Trafikverket Färjerederiet kan komma att, för samma ändamål som angivits under punkt 1 ovan, dela dina personuppgifter med dess underleverantörer (såsom programvaruleverantörer eller hosting leverantörer) för att Trafikverket Färjerederiet ska kunna tillhandahålla dig biljetter med hjälp av det digitala biljettsystemet. Sådana underleverantörer kommer endast att behandla dina personuppgifter för Trafikverket Färjerederiets räkning och i enlighet med våra instruktioner. Samtliga underleverantörer är etablerade i Sverige och Danmark.

Trafikverket Färjerederiet kan även komma att lämna ut ditt fordons resesaldo per SMS till tredje parter som har ett svenskt mobilabonnemang under förutsättning att sådana tredje parter har del av den information som är nödvändig för att ta del av informationen om ditt fordons resesaldo.

3. Period för lagring av dina personuppgifter

Uppgifterna om biljetter utgör underlag till ekonomiska verifikat tillsammans med kvitto som skapas i samband med din betalning av biljetten sparas i sju (7) år enligt bokföringslagen.

4. Dina rättigheter

Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter som Trafikverket Färjerederiet behandlar om dig och erhålla information om Trafikverket Färjerederiets behandling av dina personuppgifter (såsom information om de kategorier av personuppgifter som Trafikverket Färjerederiet behandlar om dig) genom att begära ett s.k. registerutdrag.

Du har rätt att, utan onödigt dröjsmål, få felaktiga och/eller ofullständiga personuppgifter som Trafikverket Färjerederiet behandlar om dig rättade. Du har vidare rätt att, utan onödigt dröjsmål och efter din begäran därom, få dina personuppgifter raderade och Trafikverket Färjerederiet är i sådant fall skyldig att radera de relevanta personuppgifterna, om t.ex. personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de behandlas. Trafikverket Färjerederiet är dock inte skyldig att radera personuppgifterna i enlighet med din begäran om behandlingen är nödvändig t.ex. för att Trafikverket Färjerederiet ska kunna uppfylla en rättslig förpliktelse.

Du har rätt att av Trafikverket Färjerederiet kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas under vissa förutsättningar, t.ex. om du bestrider personuppgifternas korrekthet så kan du begära att behandlingen av relevanta personuppgifter begränsas under den tid som Trafikverket Färjerederiet kontrollerar om personuppgifterna är korrekta eller om Trafikverket Färjerederiet inte längre behöver personuppgifterna för ändamålen med behandlingen men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk så kan du begära att Trafikverket Färjerederiet endast lagrar informationen för det syftet.

Du har vidare rätt att, när som helst och av skäl som hänför sig till din specifika situation, invända mot Trafikverket Färjerederiets behandling av dina personuppgifter som utförs med stöd av intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling får Trafikverket Färjerederiet inte längre behandla dina personuppgifter för det relevanta syftet såvida Trafikverket Färjerederiet inte kan visa på tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller att behandlingen sker för att fastställa, utöva eller försvara ett rättsligt anspråk.

Du har, i de fall den behandling som Trafikverket Färjerederiet företar grundar sig på ett avtal med dig och behandlingen sker automatiskt, även rätt att få ut en kopia av de personuppgifter som rör dig, och som du själv tillhandahållit Trafikverket Färjerederiet, i ett strukturerat, allmänt använt digitalt format och att överföra dessa personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig utan att Trafikverket Färjerederiet hindrar detta. Du har vidare rätt att begära att dessa uppgifter ska överföras direkt från Trafikverket Färjerederiet till en annan personuppgiftsansvarig, om det är tekniskt möjligt för Trafikverket Färjerederiet. Denna rättighet kallas rätten till dataportabilitet.

Du har även rätt att, när som helst, lämna in klagomål till relevant tillsynsmyndighet, t.ex. Datainspektionen, om du anser att den behandling av dina personuppgifter som Trafikverket Färjerederiet utför strider mot tillämplig dataskyddslagstiftning.

5. Kontaktinformation

Om du vill utöva dina rättigheter enligt ovan, vänligen kontakta Trafikverket genom att skicka ett brev till Trafikverket, 781 89 Borlänge. Din begäran och/eller invändning enligt ovan prövas av Trafikverket Färjerederiet i det enskilda fallet. Vänligen notera att Trafikverket Färjerederiet kommer att vara tvungna att identifiera dig innan Trafikverket Färjerederiet hanterar en begäran från dig att utöva en eller flera av dina rättigheter och att vid en sådan begäran kommer efterfrågade uppgifter att sändas till registrerad fordonsägare per post.

Du kan också vända dig till vårt dataskyddsombud genom att skicka ett brev till Trafikverket, Dataskyddsombud, 781 89 Borlänge.

Tillbaka

Välkommen

På den här webbsidan kan du köpa biljetter till vägfärjan som går mellan Ekerö och Slagsta. Du måste ha betald och registrerad biljett för ditt fordon innan ombordkörning på färjan, annars riskerar du tilläggsavgift. Du kan köpa max fem biljetter per tillfälle. Om du har bokstaven Å, Ä eller Ö i ditt registreringsnummer ber vi dig använda A och O istället.

Villkor

Trafikverket Färjerederiet behandlar dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla, ta betalt för och validera biljetter. Fullständig information om hur dina personuppgifter hanteras och dina rättigheter finns här.

Köpta biljetter återköpes ej.
Angivna priser inkluderar moms.

Biljett gäller endast för det registreringsnummer som anges vid köpet. För byte av fordon på biljetten, se http://www.trafikverket.se/farjerederiet/farjeleder/Farjeleder-i-Stockholm213/Ekeroleden/Nya-biljettsystemet-pa-Ekeroleden/klippkort-registreringsnummer/begaran-om-byte/.

Väljs betalsätt faktura så ingår du ett avtal med Klarna AB, som äger fakturan. Vid köp förbehåller vi oss rätten att göra en kreditupplysning genom Klarna AB. Är du konsument påverkar den dock inte din kreditvärdighet och kan inte heller ses av någon annan. För frågor rörande din faktura ska du därför vända dig direkt till Klarna.

Biljetter

Kategori Enkelresa 10 resor 40 resor 30 dagar
Personbil 70 kr 530 kr 1500 kr 1150 kr
Släpkärra 70 kr 530 kr
Lastbil 2 axlar, traktor 170 kr 1000 kr 2900 kr
Lastbil 3 axlar, traktor+släp 240 kr 1340 kr 4480 kr
Lastbil+släp 430 kr
Buss 240 kr 1340 kr 4480 kr
MC, 4-hjuling 40 kr 250 kr

Gilltighetstid för biljetter

  • Enkelresa, en överfart inom 7 dygn
  • klippkort (10 och 40 resor), 3 år
  • 30 dagars kort, 30 dygn från köp

Funktionsnedsättning

Från och med 4 maj 2021 upphör parkeringstillstånd att gälla som biljett på Ekeröleden. Du kan köpa din biljett via www.farja.se, vår app som du laddar ned i din smartphone alternativt i våra automater.

Från ovanstående datum kommer fordon utan giltig biljett vid färd på färjan (inklusive fordon med innehavare av parkeringstillstånd) att debiteras tilläggsavgift.

Tilläggsavgiften skickas automatiskt till fordonsägaren.

Mobilkranar och dispenstrafik

Mobilkranar och dispenstrafik måste förbeställa transport 24 timmar i förväg under kontorstid, mer information finns på trafikverket.se/ekeroleden.

Farligt gods

På passagerarfartyg gäller begränsningar för transport av ämnen som klassificeras som farligt gods (t.ex. gas, sprängämnen, lättantändliga eller frätande vätskor).

Viktigt vid farligt gods! Förare av farligt gods ska senast 1 timme före avgång informera besättningen om transporten. Tel 0771-65 65 65 (Talsvar).


Tillbaka

Denna sida kommer att upphöra.

Klicka här för att komma till vår nya webbshop

Totalt: inkl. moms

Privat & företag

Betala som privatperson med betalkort eller faktura.
Betala som företag med betalkort eller faktura.

Fortsätt

Tillbaka